Phiên Bản Mới-Chiến Thần Xuất Thế
31-01-2018 đến 31/01/2018

Tướng Đỏ Mới

1. Ngụy-Trương Liêu

 •   Sát thương 90% Công cho hàng dọc (chỉ tăng nộ 1 người)
 •   Gây cho kẻ địch trên đường thẳng sát thương bằng 265% tấn công, 50% kèm Hoảng Sợ 2 hiệp (Ở trạng thái Hoảng Sợ, mỗi hiệp giảm 25 nộ khí)
 •   Kỹ năng bảo vật: Gây cho kẻ địch trên đường thẳng sát thương bằng 280% tấn công, 100% kèm Hoảng Sợ 2 hiệp (Ở trạng thái Hoảng Sợ, mỗi hiệp giảm 25 nộ khí)
 •   Tiến cấp +6 Tăng 5%sát thương vật lý cho tướng Ngụy (ko ảnh hưởng tướng chính), khi % máu bản thân cao hơn địch, sát thương gây cho chúng tăng 30%
 •   Tiến cấp +8 Mỗi 1 kẻ địch chết tăng 10% sát thương và 10% hấp huyết bản thân , kéo dài 5 hiệp, cộng dồn3 lần
 •   Tiến cấp +10 Khi Đánh thường&Nộ, mỗi 10 điểm nộ cao hơn mục tiêu sẽ tăng 5% sát thương
 •   Tiến cấp +12 tăng 18000 HP tướng Ngụy, đồng thời miễn phong Nộ và phong Ấn

2. Thục-Triệu Vân

 •   Sát thương 90% Công cho hàng dọc (chỉ tăng nộ 1 người)
 •   Gây cho kẻ địch trên đường thẳng sát thương bằng 265% tấn công, hồi cho bản thân 20 nộ khí
 •   Kỹ năng bảo vật: Gây cho kẻ địch trên đường thẳng sát thương bằng 280% tấn công, hồi cho bản thân 40 nộ khí
 •   Tiến cấp +6 tăng 5%sát thương vật lý cho tướng Thục (ko ảnh hưởng tướng chính), khi HP dưới 50%, sát thương tăng 20% và miễn các trạng thái khống chế
 •   Tiến cấp +8 Kích sát kẻ địch hồi 15%HP tự thân và 30 điểm Nộ
 •   Tiến cấp +10 Sau khi NỘ, tăng 25% sát thương, kéo dài 5 lượt, có thể cộng dồn 3 lần
 •   Tiến cấp +12 tăng 18000 HP tướng Thục, đồng thời miễn Mù và Nguyền Rủa

3. Ngô-Chu Du

 •   Sát thương 90% Công cho hàng dọc (chỉ tăng nộ 1 người)
 •   Gây cho toàn bộ địch 120% sát thương, 30% kèm thiêu đốt 2 hiệp (Trạng thái thiêu đốt trong hiệp sau sẽ chịu 30% sát thương)
 •   Kỹ năng bảo vật: Gây cho toàn bộ kẻ địch sát thương bằng 130% tấn công, 60% kèm Thiêu Đốt 2 hiệp (Trạng thái Thiêu Đốt mỗi hiệp phải chịu sát thương bằng 30% tấn công)
 •   Tiến cấp +6 Tăng 5% sát thương cho tướng Ngô (ko ảnh hưởng tướng chính), khi bị đánh thường và nộ, tỷ lệ 60% thiêu đốt 2 lượt cho người tấn công
 •   Tiến cấp +8 Đánh thường& Nộ tăng 10% miễn thương và 5% được trị liệu tự thân, kéo dài 3 lượt, có thể cộng dồn 5 lần
 •   Tiến cấp +10 Khi Nộ, nếu mục tiêu tăng ít nhất 3 tầng thiêu đốt, sẽ Bạo, tạo thành thêm 150% sát thương
 •   Tiến cấp +12 tăng 18000 HP tướng Ngô, đồng thời miễn khóa kỹ năng và phong hồn

4. Quần-Lữ Bố

 •   Sát thương 90% Công cho hàng dọc (chỉ tăng nộ 1 người)
 •   Gây cho tất cả kẻ địch sát thương bằng 120% tấn công, 15% kèm choáng 1 hiệp (Ở trạng thái Choáng không thể hành động)
 •   Kỹ năng bảo vật: Gây cho toàn bộ kẻ địch sát thương bằng 130% tấn công, 30% kèm choáng 1 hiệp (Ở trạng thái Choáng không thể hành động)
 •   Tiến cấp +6 Tăng 5% sát thương vật lý cho tướng Quần (ko ảnh hưởng tướng chính), tăng 30% sát thương cho mục tiêu có lực chiến thấp hơn bản thân
 •   Tiến cấp +8 Đánh thường & Nộ,tăng 10% sát thương và 10% bạo kích, kéo dài đến khi Nộ tiếp theo
 •   Tiến cấp +10 Sau khi kích sát địch lập tức thêm 1 lần công kích, tạo thành 60% sát thương cho toàn bộ địch, kèm 15% choáng, có thể dùng 3 lần
 •   Tiến cấp +12 tăng 18000 HP tướng Quần, đồng thời miễn khóa choáng và hóa thạch