Phiên bản mới - Đồng Tâm Xuất Kích
12-02-2020

Chiến Tướng hợp kích

    • Cập nhật thêm Chủ tướng kỹ năng hợp kích: Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng, Tôn Sách, Tả Từ. CHI TIẾT TÍNH NĂNG HỢP KÍCH: XEM TẠI ĐÂY
Tư Mã Ý - Hứa Chử

Tôn Sách - Tôn Thượng Hương

Gia Cát Lượng - Ngụy Diên

Tả Từ - Trương Giác

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.