Phiên Bản Mới-Tiến Giới Thần Cấp
06-03-2018 đến 06/03/2018

Đoạt Thành

  1. Điều kiện mở: Level  nhân vật đạt 80

  2.  Đoạt Thành:  là tính năng liên server, có thể dùng Nguyên Bảo hoặc thể lực đơn chiếm lĩnh thành trì hoặc tấn công thành trì người khác, sau khi chiếm lĩnh sẽ căn cứ theo thời gian chiếm lĩnh nhận được Tranh Bá Lệnh, Ngọc Hồn (Tranh Bá Lệnh dùng để đổi Đá Tiến Cấp T.Bị Đỏ, Tinh Hoa trang sức, Đột Phá Đơn trong shop Liên server)

  3. Thành trì: Trong Đoạt Thành có tổng cộng 8 cấp thành trì:  Thành-Đỉnh, Thành-Siêu, Thành-Cao v.v…

  4. Quân Giới:  Khi chiếm lĩnh thành trì đạt 8h/16h/24h, căn cứ theo cấp thành trì nhận được Rương Quân Giới,mở rương có thể nhận Đá Tiến Cấp T.Bị Đỏ, Tinh Hoa TB đỏ, tinh hoa trang sức v.v..