Phiên Bản Mới-Tiến Giới Thần Cấp
06-03-2018 đến 06/03/2018

Đột Phá Tướng

  1. Điều kiện mởLevel  nhân vật đạt 68

  2. Tướng có thể đột pháTướng Cam/Đỏ, tiến giới +8 có thể đột phá

  3. Đột phá tướng camtốn Đột Phá Đơn. Thẻ tướng tương ứng, có thể tăng thuộc tính đột phá tướng, tướng Cam đột phá +5 có thể đột phá thành tướng Đỏ phẩm 14đồng thời căn cứ phẩm chất gốc của tướng để tăng thuộc tính, hiệu quả kỹ năng, liên kết tướng v.v (Đột phá đơn có thể nhận trong Phó bản hằng ngày, Shop Vinh Dự, Shop Liên Server)

  4. Đột phá tướng Đỏtốn Đột Phá Đơn. Thẻ tướng tương ứng, có thể tăng thuộc tính đột phá tướng, tướng Đỏ đột phá +3, +5 có thể mở tính năng tẩy luyện tướng Đỏ, tẩy luyện có thể nhận thuộc tính đặc thù (vd: kháng trạng thái bất thường v.v)