Phiên Bản Mới-Tiến Giới Thần Cấp
06-03-2018 đến 06/03/2018

Ưu hóa khác

1.Thêm tính năng khiêu chiến nhanh Luận Võ, level 58 mở

2.Thêm tính năng Liệp Hồn nhanh, Level 72 có thể dùng

3.Ưu hóa hiển thị đồ giám lực chiến Pet

4.Thêm phó bản thường: Tào Tháo Làm Thơ-Thượng, Tào Tháo Làm Thơ-Hạ, Bắc Quân Dụng Võ-Thượng, Trung, Hạ, Thất Tinh Đàn Phong-Thượng, Trung, Hạ. Đoạt Mồi Lửa-Thượng, Trung, Hạ. Đồng thời mở Thiên Mệnh tương ứng

5.Điều chỉnh khi Quét, tự động khiêu chiến Cường Địch thành khiêu chiến x2

6.Điều chỉnh giao diện: Nút Đỉnh Phong PK điều chỉnh thành nút Liên server

7.Túi item thêm tính năng Bán, một số item có thể bán lấy Bạc

8.Level Bảo vật tăng giới hạn lên 60

9.Điều chỉnh xây dựng bang - Xây cao, điều chỉnh từ nhận 5 tiến độ thành nhận 10 tiến độ

10. Tướng đỏ sau khi đột phá, trùng sinh sẽ nhận được nguyên liệu đã đột phá, nhưng tướng cam đột phá lên tướng đỏ sẽ không thể thu hồi hoặc trùng sinh.