Phiên Bản Mới-Triệu Hoán Thần Binh
09-04-2018 đến 09/04/2018

Bảo Vật Đỏ

  1. Bảo Vật lên đỏ: Mở khi nhân vật đạt level 80

  2. Sau khi Bảo Vật tiến cấp  40, có thể tăng đỏ trong giao diện thông tin Bảo Vật, sau khi lên đỏ sẽ tăng thuộc tính và nhận được Thiên Phú.

  3. Bảo Vật lên đỏ cần dùng Tinh hoa Bảo Vật, tinh hoa có thể mua trong shop Liên Server và shop Công Huân

  4. Bảo Vật đột phá lên đỏ sẽ mở liên kết Bảo Vật mới