Phiên Bản Mới-Triệu Hoán Thần Binh
09-04-2018 đến 09/04/2018

Thần Binh

  1. Thần Binh gồm 4 phẩm: Lam phẩm 8, Cam phẩm 15Cam phẩm 18

  2. Mỗi võ tướng đều có Thần Binh liên kết tương ứng

  3. Thần Binh có thể nhận được trong Thần Binh Đài thông qua việc rút thần binh, mỗi 48 tiếng sẽ có 1 lần rút Thần Binh miễn phí.

  4. Thần Binh có thể tôi luyện để tăng thuộc tính, tôi luyện đạt cấp tối đa sẽ có thể đột phá, đột phá mỗi cấp sẽ kích hoạt thiên phú Thần Binh.

  5. Dùng Đá luyện Thần Binh để tôi luyện Thần Binh, đá tôi luyện Thần Binh có thể nhận được khi khiêu chiến Thần Binh Chủng

  6. Đột phá Thần Binh cần Thần Binh tương ứng và Đá đột phá Thần Binh, đá đột phá nhận được khi khiêu chiến Thần Binh Chủng

  7.Ngoài ra khi khiêu chiến Thần Binh Chủng còn nhận được tinh hoa Thần Binh, dùng để đổi đạo cụ trong Tiệm Thần Binh