Phiên Bản Mới-Triệu Hoán Thần Binh
09-04-2018 đến 09/04/2018

Thêm Lợi Ích Thành Trì Mới

  Trong Tranh Đoạt Thành Trì Liên Server, có thể dùng NB để mở Khoa Kỹ tăng lợi ích thành trì vĩnh viễn, mở càng nhiều Tranh Bá lệnh nhận được càng nhiều.