Phiên Bản Mới-Triệu Hoán Thần Binh
09-04-2018 đến 09/04/2018

Thêm Tính Năng Đổi

  1. Tướng đỏ sau khi đột phá có thể đổi cho nhau:

  • - Chỉ có Tướng đỏ cùng Quốc Gia, cùng Tư Chất mới có thể đổi.
  • - Tướng Hot chỉ có thể đổi với Tướng Hot cùng Quốc Gia.
  • - Sau khi đổi kế thừa 100% chỉ số bồi dưỡng.

  2.  Bảo Vật đỏ sau khi đột phá có thể đổi cho nhau:

  • - Chỉ có Bảo Vật Đỏ cùng Tư Chất mới có thể đổi, có thể đổi khác Quốc Gia.
  • - Sau khi đổi kế thừa 100% chỉ số bồi dưỡng.

>