Phiên Bản Mới-Triệu Hoán Thần Binh
09-04-2018 đến 09/04/2018

Ưu Hóa Khác

1. Ưu hóa cống hiến bang: Thêm số lần hạn chế cống hiến bang mỗi ngày, sau khi đạt đến giới hạn số người cống hiến bang thì người mới không được phép cống hiến.

2. Túi quà Bảo Vật phẩm 18, thêm Bảo Vật Tướng đỏ.

3. Đại Hội Võ Lâm - khi có thể bái Quán Quân, thêm chấm đỏ thông báo.

4. Đồ Giám Võ Tướng chuyển đến nút Thêm.

5. Điều chỉnh tốc độ quét tháp Ma Hồn, Vượt Ải Trảm Tướng, Phó bản v.v…

6. Thêm buff phần thưởng khi thành viên bang cùng chiếm lĩnh 1 khu thành.

7. Số lần mua Đột Phá đơn trong shop Vinh Dự mỗi ngày tăng lên 30 lần.

8. Khi chuyển Quốc Gia, Bảo Vật đỏ tương ứng cũng sẽ chuyển theo.

9. Fix bug không thể kích hoạt Bảo Vật đỏ nước Ngô.

10. Fix bug không thể đổi tướng tím trong Bố Trận.

11. Fix bug không thể chuyển thuộc tính trang bị.

12. Fix bug liên kết hiển thị trống của Pháp Chính, Công Tôn Sách, Hạ Hầu Uyên, Cố Ung…