Phiên Bản Mới - Tuyệt Đại Thần Khí
18-02-2019

Thần Khí

Tính năng Thần Khí

1. Chủ nhân đạt Lv 95 có thể mở Thần Khí và Tính năng đá

2. Mở 10 Thần Khí lần lượt là Tím, Cam, Đỏ, Thần Khí có thể tăng thuộc tính của toàn thể đội hình của chủ nhân.

3. Thần Khí cần dùng mảnh Thần Khí để kích hoạt, sau khi kích hoạt thì có thể tăng cấp và tiến cấp.

4. Mỗi Thần Khí có đặc tính riêng, có các thuộc tính tăng của các hệ thống khác hoặc hiệu ứng tăng thưởng.

5. Thần khí có thể tiến cấp, sau khi tiến cấp có thể tăng thuộc tính riêng, đồng thời có thể mở Thiên Phú hoặc mở ô đá khảm, Thiên Phúc có thể tăng thuộc tính toàn thể, hoặc tăng thuộc tính đá khảm của Thần Khí.

6. Thần khí có thể Khảm đá, 3 đá cùng loại cùng cấp có thể ghép thành đá cấp cao hơn, đá khảm có thể tăng thuộc tính cho toàn thể.

7. Ô đá khảm chỉ có thể khảm đá có thuộc tính nhất định, Ví dụ: ô đá công kích chỉ có thể khảm đá công.