Thông Tin Phiên Bản - Bá Vương Thần Thú
02-07-2018

Hệ thống Thần Thú Động

Hệ Thống Thần Thú Động

1. Là cách chơi PVE, có thể vào từ giao diện Khiêu Chiến.

2. Có thể khiêu chiến kẻ địch, mỗi ngày có số lần khiêu chiến nhất định.

3. Có 4 tầng, mỗi tầng đếu có kẻ địch, có thể khiêu chiến nhiều lần làm giảm HP địch đến khi đánh bại (giống phó bản Bang).

4. Có thể nhận mảnh Thần thú và vật phẩm cường hóa Thần Thú.