Thông Tin Phiên Bản - Bá Vương Thần Thú
02-07-2018

Hệ Thống Thần Thú

Hệ Thống Thần Thú

1. Thần thú có thể lên trận, lực chiến của Thần Thú được tính vào tổng lực chiến đội.

2. Thần thú có kỹ năng, xuất hiện 1 lần trong 1 lượt chiến đấu, mỗi lần xuất hiện phát 1 công kích thường, có tỷ lệ trở thành kỹ năng công kích. Kỹ năng thần thú bị ảnh huổng bởi tổng lực chiến và chỉ số căn bản.

3. Chỉ số căn bản thần thú có tỷ lệ nhất định cho tướng toàn đội, cường hóa thần thú có thể tăng chỉ số căn bản, tăng tỷ lệ chỉ số có thể tăng sát thương và tỷ lệ phát kỹ năng.

4. Có Đồ Giám thần thú, thu thập thần thú tương ứng có thể nhận được chỉ số Đồ Giám, chỉ số đồ giám có hiệu lực với tất cả tướng lên trận.