Thông Tin Phiên Bản - Bá Vương Thần Thú
02-07-2018

Tăng Sao Đồ Giám Pet

Tăng Sao Đồ Giám Pet

1. Chủ tướng cần kích hoạt Đồ Giám Pet mới có thể tăng sao Đồ Giám và tổng số sao Pet cần đạt yêu cầu.

2. Tăng sao cần tiêu phí Pet và Tăng Sao Đơn.

3. Tăng sao sẽ tăng chỉ số Pet, số sao pet đạt yêu cầu nhất định sẽ kích hoạt Đồ Giám Pet, thiên phú Đồ Giám Pet sẽ tăng thuộc tính đặc thù.