Thông Tin Phiên Bản - Bá Vương Thần Thú
02-07-2018

Tẩy luyện Thần Binh

Tẩy Luyện Thần Binh

1. Thần Binh Cam trở lên, đạt Lv đột phá nhất định có thể Tẩy Luyện.

2. Tẩy Luyện tiêu phí Nguyên Bảo hoặc Đá Tẩy Luyện Thần Binh, có thể mua Đá Tẩy Luyện trong shop Thần Binh hoặc Thần Binh Yểm.

3. Tẩy Luyện Thần Binh có thể tẩy ra chỉ số khắc chế và các thuộc tính khác.