Thông Tin Phiên Bản - Công Phá Cao Thủ
09-09-2018

Hệ Thống Tiểu Sử Võ Tướng

TĂNG CẤP ĐỒ GIÁM THẦN BINH

HỆ THỐNG CHUYỂN THẦN THÚ

TƯỚNG THỨC TỈNH

ƯU HÓA KHÁC

Hệ Thống Tiểu Sử Võ Tướng

1. Mở khi Level đạt 65, chia thành Tam Quốc Sách, Tàng Thư Các, Shop Tiểu Sử, Phó Bản Tiểu Sử Võ Tướng

2. Tam Quốc Sách chia thành nhiều chương, mỗi chương có nhiều câu truyện hợp thành, mỗi nhóm câu truyện cần các Tiểu sử tướng khác nhau để kích hoạt.

3. Sau khi kích hoạt các câu truyện trong Tam Quốc Sách có thể tăng thuộc tính tất cả các tướng lên trận.

4. Có thể thu thập Tiểu Sử Tướng trong Tàng Thư Các.

5. Có thể dùng ống trúc mua tiểu sử Tướng trong Shop Tiểu Sử.

6. Tướng có Phó Bản Tiểu Sử riêng, đánh phó bản có thể nhận được Tiểu Sử Tướng và ống trúc, mỗi ngày có số lượt đánh phó bản nhất định, mỗi lần đánh tiêu phí thể lực.

7. Phó Bản Tiểu SửTam Quốc Sách sẽ mở dần