Thông Tin Phiên Bản - Công Phá Cao Thủ
09-09-2018

Tăng Cấp Đồ Giám Thần Bình

HỆ THỐNG TIỂU SỬ VÕ TƯỚNG

HỆ THỐNG CHUYỂN THẦN THÚ

TƯỚNG THỨC TỈNH

ƯU HÓA KHÁC

Tăng Cấp Đồ Giám Thần Bình

1. Sau khi nhận được Thần Binh, có thể dùng Thần binh để tiến hành tăng cấp đồ giám.

2. Thần Binh đã Tẩy Luyện và Đột Phá không thể dùng để tăng cấp đồ giám.

3. Tăng Cấp Đồ Giám Thần Binh có thể nâng cao thuộc tính, nâng đến 1 cấp nhất định còn tăng thêm Võ Lực và Trí Lực tất cả Tướng lên trận

4. Đồ Giám Thần Binh sẽ dẫn đến giảm lực chiến, cần kích hoạt lại sẽ khôi phục tất cả lực chiến.