Thông Tin Phiên Bản - Công Phá Cao Thủ
09-09-2018

Ưu Hóa Khác

HỆ THỐNG TIỂU SỬ VÕ TƯỚNG

TĂNG CẤP ĐỒ GIÁM THẦN BINH

HỆ THỐNG CHUYỂN THẦN THÚ

TƯỚNG THỨC TỈNH

Ưu Hóa Khác

1. Mở giới hạn Chủ Tướng Lv135.

2. Thêm 5 chương Phó Bản 129-133.

3. Thêm 5 chương Phó Bản Tinh Anh tương ứng

4. Thêm 10 chương Phó Bản Diệt Phỉ.

5. Thêm 2 Phó Bản Nhiệm Vụ Ngày.

6. Sau khi update, reset lại hành trình Vương Giả, thêm 2 chương mới.

7. Thêm 3 chương Tinh Hồn, sau khi kích hoạt Tinh Hồn mới sẽ tăng mạnh kỹ năng Chủ Tướng.

8. Event 5 vạn Nguyên Bảo sửa thành 10 vạn Nguyên Bảo. Sau khi update, thêm thưởng đăng nhập sau 300 ngày trong giao diện hoạt động cũ, tổng cộng thưởng 10 vạn Nguyên Bảo.