Thông Tin Phiên Bản Mới - Chiến Vương Xuất Kích
09-01-2019

Cẩm Nang Sách

ĐỘT PHÁ PET

TIẾN HÓA TRANG BỊ

VÕ TƯỚNG THỨC TỈNH

ƯU HÓA KHÁC

Tính Năng Cẩm Nang Sách

1. Quân Chủ Đạt Level 90 có thể mở Tính Năng Cẩm Nang Sách

2. Tổng Level, Tổng Sao, Tổng Số Đồ Giám Đỏ hoặc Cam được kích hoạt của các Cẩm Nang Đỏ hoặc Cam đạt đến số lượng nhất định có thể nhận được điểm Kế Sách .

3. Cẩm Nang Sách tổng cộng có 5 trang thuộc tính: Vật Công, Pháp Công, Vật Phòng, Pháp Phòng và Sinh Lực.

4. Sử dụng điểm Kế Sách có thể lựa chọn một trang thuộc tính bất kì để cường hóa tăng thuộc tính tổng tướng.

5. Thuộc tính sau khi cường hóa full có thể Đột Phá