Thông Tin Phiên Bản Mới - Thiên Quân Tranh Bá
07-11-2018

Thức Tỉnh Võ Tướng

HỆ THỐNG THIÊN QUÂN TRANH BÁ

TREO THƯỞNG CƯỚP LƯƠNG

ƯU HÓA KHÁC

Thức Tỉnh Võ Tướng

1. Thêm 4 tướng đỏ Thức Tỉnh: Thái Văn Cơ, Mã Tắc, Đại Kiều, Trần Đăng, Sau khi thức tỉnh sẽ gia tăng thuộc tính, võ tướng sau khi giác tỉnh full sẽ có được ngoại quan mới và hiệu ứng chiến đấu.

Thái Văn Cơ

Mã Tắc

Đại Kiều

Trần Đăng