Thông Tin Phiên Bản Mới - Thiên Quân Tranh Bá
07-11-2018

Treo Thưởng Cướp Lương

HỆ THỐNG THIÊN QUÂN TRANH BÁ

THỨC TỈNH VÕ TƯỚNG

ƯU HÓA KHÁC

Treo Thưởng Cướp Lương

1. Người chơi có thể mở Treo Thưởng, có thể dùng để treo thưởng người vừa mới cướp lương hoặc kẻ thù.

2. Treo thưởng tốn Quân Lệnh.

3. Người chơi Cướp Lương của người bị treo thưởng sẽ được nhận bonus thêm Lương Thảo.

4. Mỗi người chơi mỗi ngày có lượt treo thưởng và bị treo thưởng giới hạn.

5. Không thể cướp lương của người bị treo thưởng khi đã dùng hết lượt cướp lương mỗi ngày.