Thông Tin Phiên Bản Mới - Tranh Đoạt Kinh Châu
05-12-2018

Tính Năng Cẩm Nang

ĐOẠT KINH CHÂU

ƯU HÓA KHÁC

Tính Năng Cẩm Nang

1. Quân Chủ Đạt Level 90 có thể mở Tính Năng Cẩm Nang

2. Mỗi Tướng lên trận có thể mang theo một túi Cẩm Nang.

3. Dùng EXP Cẩm Nang để tăng cấp Cẩm Nang, tăng thuộc tính, mở khóa Thiên Chức

4. Mỗi túi Cẩm Nang đều có một hiệu ứng đặc thù, Cẩm Nang tím trở lên thì có thể tăng sao, tăng sao có thể cường hóa hiệu ứng đặc biệt.

5. Sau khi lên trận tổng số sao của túi Cẩm Nang đạt đến số lượng nhất định thì có thể kích hoạt cộng hưởng, tăng thuộc tính cho tất cả Tướng trên trận (có thể tích lũy).

Đổi Túi Cẩm Nang

1. Túi Cẩm Nang đạt 1 sao thì có thể đổi, mỗi lần đổi tốn 100 Nguyên Bảo

2. Sau khi đổi túi thì Level, Cấp sao, Cẩm Nang trong túi, mảnh Cẩm Nang cũng sẽ thay đổi tương ứng.

3. Cẩm Nang cùng phẩm chất có thể đổi với nhau.

4. Cẩm Nang đang đeo không thể đổi

5. Trong túi phải có ít nhất một Cẩm Nang cùng loại cần đổi thì mới có thể đổi.