Thông tin phiên bản Quần Anh Tranh Bá
15-11-2017 đến 15/11/2017

Điều chỉnh liên kết Tướng

   Ngụy

   1, Tuân Úc-“Xuất Kỳ Bất Ý”Tuân Úc, Từ Hoảng điều chỉnh thành “Khởi Lạc”Tuân Úc, Chân Cơ

          -“Vương Tá”Tuân Úc, Vu Cấm điều chỉnh thành “Vương Tá”Tuân Úc, Tào Nhân

   2, Chân Cơ -“Khởi Lạc”Vu Cấm , Chân Cơ điều chỉnh thành “Khởi Lạc”Tuân Úc, Chân Cơ

   3, Vu Cấm -“Vương Tá”Tuân Úc, Vu Cấm điều chỉnh thành “Nghịch Chuyển”Trương Liêu , Vu Cấm

   4, Tào Nhân -“Nghịch Chuyển”Trương Liêu , Tào Nhân điều chỉnh thành “Vương Tá”Tuân Úc, Tào Nhân

   5, Từ Hoảng -“Xuất Kỳ Bất Ý”Từ Hoảng , Tuân Úc điều chỉnh thành “Xuất Kỳ Bất Ý”Từ Hoảng , Vu Cấm

 

   Thục

   1, Khương Duy-“Kiếm Các ”Khương Duy, Pháp Chính, Ngụy Diên điều chỉnh thành “Liên Khương Hồ ”Khương Duy, Lưu Bị , Chúc Dung

          -“Cơ Trí ”Khương Duy, Pháp Chínhđiều chỉnh thành “Cơ Trí ”Khương Duy, Phí Y

   2, Lưu Bị -“Công Tâm ”Lưu Bị , Chúc Dung , Mã Tắc điều chỉnh thành “Liên Khương Hồ ”Khương Duy, Lưu Bị , Chúc Dung

   3, Chúc Dung -“Công Tâm ”Lưu Bị , Chúc Dung , Mã Tắcđiều chỉnh thành “Liên Khương Hồ ”Khương Duy, Lưu Bị , Chúc Dung

   4, Mã Tắc-“Công Tâm ”Lưu Bị , Chúc Dung , Mã Tắc điều chỉnh thành “Danh Sĩ ”Mã Tắc, Pháp Chính, Ngụy Diên

          -“Đạt Lý”Phí Y , Mã Tắcđiều chỉnh thành “Đạt Lý”Pháp Chính, Mã Tắc

   5, Pháp Chính-“Kiếm Các ”Khương Duy, Pháp Chính, Ngụy Diên điều chỉnh thành “Danh Sĩ ”Mã Tắc, Pháp Chính, Ngụy Diên

          -“Cơ Trí ”Khương Duy, Pháp Chính điều chỉnh thành “Đạt Lý”Pháp Chính, Mã Tắc

   6, Ngụy Diên -“Kiếm Các ”Khương Duy, Pháp Chính, Ngụy Diên điều chỉnh thành “Danh Sĩ ”Mã Tắc, Pháp Chính, Ngụy Diên

   7, Phí Y -“Đạt Lý”Phí Y , Mã Tắcđiều chỉnh thành “Cơ Trí ”Khương Duy, Phí Y

 

   Ngô

   1, Tôn Quyền -“Đảm Khí”Tôn Quyền , Lữ Mông , Thái Sử Từ điều chỉnh thành “Đảm Khí”Tôn Quyền , Từ Thịnh , Hoàng Cái

   2, Lữ Mông “Đảm Khí”Tôn Quyền , Lữ Mông , Thái Sử Từ điều chỉnh thành “Thâm Sâu”Lữ Mông , Tiểu Kiều , Thái Sử Từ

   3, Thái Sử Từ-“Đảm Khí”Tôn Quyền , Lữ Mông , Thái Sử Từ điều chỉnh thành “Thâm Sâu”Lữ Mông , Tiểu Kiều , Thái Sử Từ

   4, Từ Thịnh -“Ám Toán”Từ Thịnh , Tiểu Kiều , Hoàng Cái điều chỉnh thành “Đảm Khí”Tôn Quyền , Từ Thịnh , Hoàng Cái

   5, Hoàng Cái -“Ám Toán”Từ Thịnh , Tiểu Kiều , Hoàng Cái điều chỉnh thành “Đảm Khí”Tôn Quyền , Từ Thịnh , Hoàng Cái

   6, Tiểu Kiều -“Ám Toán”Từ Thịnh , Tiểu Kiều , Hoàng Cái điều chỉnh thành “Thâm Sâu”Lữ Mông , Tiểu Kiều , Thái Sử Từ

 

  Quần

   1, Nam Hoa -“Cầu Tiên ”Nam Hoa , Điêu Thuyền , Trần Cung điều chỉnh thành “Cầu Tiên ”Lô Trực , Nam Hoa , Công Tôn Toản

   2, Điêu Thuyền -“Cầu Tiên ”Nam Hoa , Điêu Thuyền , Trần Cung điều chỉnh thành “Hộ Hoa Giả ”Điêu Thuyền , Trần Cung , Cao Thuận

   3, Trần Cung -“Cầu Tiên ”Nam Hoa , Điêu Thuyền , Trần Cung điều chỉnh thành “Hộ Hoa Giả ”Điêu Thuyền , Trần Cung , Cao Thuận

   4, Lô Trực -“Tinh Nhuệ ”Lô Trực , Công Tôn Toản, Cao Thuận điều chỉnh thành “Cầu Tiên ”Lô Trực , Nam Hoa , Công Tôn Toản

   5, Cao Thuận -“Tinh Nhuệ ”Lô Trực , Công Tôn Toản, Cao Thuận điều chỉnh thành “Hộ Hoa Giả ”Điêu Thuyền , Trần Cung , Cao Thuận

   6, Công Tôn Toản-“Tinh Nhuệ ”Lô Trực , Công Tôn Toản, Cao Thuận điều chỉnh thành “Cầu Tiên ”Lô Trực , Nam Hoa , Công Tôn Toản