Thông tin phiên bản Quần Anh Tranh Bá
15-11-2017 đến 15/11/2017

Điều chỉnh Thiên Phú tướng

Điều chỉnh Thiên Phú tướng

    1.Thục

    Mã Tắc+10Thiên Phú“Tài Quyết8”→“Thị Cường 8”:Khi bị tấn công, nếu số lượng võ tướng phe ta nhiều hơn phe địch, sát thương chịu phải giảm 40%

   

    2.Ngô

    Đại Kiều+6Thiên Phú“Thiết Bích 4”→“Trường Thọ 4”:Lượng hồi HP khi được trị liệu tăng 20%

          +8Thiên Phú“Trường Thọ 6”→“Thiết Bích 6”:Miễn sát thương vật lý +24%

    Cam Ninh+6Thiên Phú“Chước Huyết 4”→“Thị Huyết 4”Tấn công nộ sẽ chuyển sát thương 30% thành HP bản thân

          +8Thiên Phú“Thu Hoạch 6”→“Cướp Đoạt 6”Đối với mục tiêu có HP dưới 50% gây sát thương tăng 30%

          +10Thiên Phú“Chiến Ý 8”→“Áp Chế 8”Khi phần trăm HP bản thân cao hơn mục tiêu, sát thương gây cho chúng tăng 40%

    Thái Sử Từ+10 Thiên Phú Cường Tập 8 sửa thành: Tấn công nộ có 60% tăng thêm 1 lần tấn công hàng dọc, tạo thành 100% sát thương, 15% gây choáng 1 hiệp

 

    3.Quần

    Trần Đăng+6Thiên Phú“Thị Cường 4”→“Hư Vô 4”Miễn sát thương phép +16%

          +8Thiên Phú“Trường Thọ 6”→“Thị Cường 6”Khi bị tấn công, nếu số lượng võ tướng phe ta nhiều hơn phe địch, sát thương chịu phải giảm 30%