Thông tin phiên bản Quần Anh Tranh Bá
15-11-2017 đến 15/11/2017

Mở tẩy luyện trang bị

Mở Tẩy Luyện Trang Bị

1.Level 70 mở

2.Tinh luyện trang bị cam lên cấp 25, có thể dùng Hồn Thạch hoặc Đá Tẩy T.Bị  để tẩy luyện chỉ số trang bị

3.Mỗi trang bị cam chỉ có thể tẩy 1 dòng chỉ số