Thông tin phiên bản Quần Anh Tranh Bá
15-11-2017 đến 15/11/2017

Ra Mắt Tướng Đỏ

   1. Tướng đỏ mới:Tư Mã Ý(Ngụy), Gia Cát(Thục), Tôn Sách(Ngô), Tả Từ(Quần)

  Ngụy:Tư Mã Ý

  Đánh Thường[Phép]Sát thương hàng ngang 70% Công (chỉ tăng nộ 1 người)

  Kỹ năng[Phép] Gây cho một kẻ địch 380% sát thương, 50% kèm đày ải 1 hiệp (Trạng thái đày ải sẽ không thể dùng kỹ năng nộ và hồi HP)

  Thiên Phú (Tiến Cấp +25 mở)[Phép] Gây cho một kẻ địch 400% sát thương, 100% kèm đày ải 1 hiệp

  Tiến Cấp +6Toàn bộ tướng Pháp công +5%, khi bị công kích, nếu số tướng bên mình nhiều hơn số lượng tướng địch, giảm 20% sát thương phải nhận

  Tiến Cấp +8Khi đánh thường và nộ công, hút 8% sát thương mục tiêu, kéo dài 2 hiệp, cộng dồn3 lần

  Tiến Cấp +10Quân địch cứ mất đi 1 người , bản thân sát thương tăng 25% , kéo dài 5 hiệp, cộng dồn3 lần

 

  Thục:Gia Cát Lượng

  Đánh Thường[Phép] Gây cho ngẫu nhiên 3 kẻ địch 70% sát thương (chỉ tăng nộ 1 người)

  Kỹ năng[Phép]Sát thương hàng ngang có tướng địch Công cao nhất 215% Công, 20% xác suất Hóa Đá 1 hiệp (Hóa Đá không thể cử động, không thể hồi HP)

  Thiên Phú (Tiến Cấp +25 mở)[Phép]Sát thương hàng ngang có tướng địch Công cao nhất 225% Công, 40% xác suất Hóa Đá 1 hiệp

  Tiến Cấp +6Sát thương Phép toàn thể, HP dưới 50% sát thương tạo thành tăng 20%

  Tiến Cấp +8Nộ công hồi cho bản thân và tướng cùng hàng ngang 20 điểm nộ

  Tiến Cấp +10Quân ta cứ mất 1 tướng thì bản thân miễn thương tăng 25% , kéo dài 5 hiệp, cộng dồn3 lần

 

 

Ngô:Tôn Sách

  Đánh Thường[Vật]Sát thương hàng ngang 70% Công (chỉ tăng nộ 1 người)

  Kỹ năng[Vật]Gây cho kẻ địch trên hàng ngang 215% sát thương, 20% kèm Mù 1 hiệp (Trạng thái mù Chính Xác giảm 100%)

  Thiên Phú (Tiến Cấp +25 mở)[Vật]Sát thương hàng ngang 225%Công, 40% Mù 1 hiệp (Mù chính xác bị giảm 100%)

  Tiến Cấp +6Tấn công thường sẽ chuyển sát thương 60% thành HP bản thân, sát thương vật lý toàn tướng +5%

  Tiến Cấp +8Bị đánh thường có 40% xác suất phản kích hàng ngang, gây 75% sát thương

  Tiến Cấp +10Đánh thường và nộ công tăng bản thân 10% sát thương và 5% miễn thương, 5% xác suất được hồi HP, kéo dài 3 hiệp, cộng dồn5 lần.

 

 

Quần:Tả Từ

  Đánh Thường[Phép]Sát thương ngẫu nhiên 3 người 70% Công (chỉ tăng nộ 1 người)

  Kỹ năng[Phép]Sát thương 1 kẻ địch nộ khí cao nhất 360% Công, 50% xác suất Phong ấn 1 hiệp(Phong ấn không thể dùng kỹ năng nộ khí, không thể hồi HP)

  Thiên Phú (Tiến Cấp +25 mở)[Phép]Sát thương kẻ địch có nộ khí cao nhất 380%Công, 100% Phong ấn 1 hiệp(Phong ấn không thể dùng kỹ năng nộ khí, không thể hồi HP)

  Tiến Cấp +6Toàn bộ tướng độc công tăng 20%, Nộ công kèm 1 lần công kích toàn bộ phe địch, gây 15% sát thương, 80% kèm Độc

  Tiến Cấp +8Bị đánh thường và nộ công, 50% xác suất hấp thụ tướng địch có nộ khí cao nhất 8 điểm nộ

  Tiến Cấp +10Đối với mục tiêu trúng độc mỗi tầng gây sát thương tăng 20% \~hút HP tăng 10% , tối đa tăng 3 lần

 

  

2. Cách nhận:Mua trong shop tướng Đỏ, Shop Vinh Huy, Đổi tướng Đỏ

   3. Bảo vật mới:Tà Vương Đồng(Tư Mã Ý), Thất Tinh Đăng(Gia Cát), Bá Vương Quán(Tôn Sách), Phong Đô Phù(Tả Từ)

  

4. Cách nhận:Shop Công Huân, Cường Địch, Đổi Bảo Vật