Thông tin phiên bản Quần Anh Tranh Bá
15-11-2017 đến 15/11/2017

Tinh luyện chiến hồn

Tinh luyện chiến hồn

 1.Điều kiện mở: Level 65

 2.Tinh luyện chiến hồn: chiến hồn cam có thể dùng tinh hoa chiến hồn, chiến hồn cùng tên để tinh luyện, tăng chỉ số chiến hồn

 3.Thu hồi: chiến hồn cam có thể thu hồi chuyển thành tinh hoa để tinh luyện