Thông tin phiên bản Quần Anh Tranh Bá
15-11-2017 đến 15/11/2017

Tướng Cam mới

 1. Mở 4 tướng tư chất 10 mới:Hạ Hầu Uyên(Ngụy), Pháp Chính(Thục), Cố Ung(Ngô), Công Tôn Toản(Quần)

 2. Cách nhận:Tửu lầu, Shop Thần Tướng, Shop Thần Bí, Đổi tướng

 3.Bảo vật mới:Quỳ Ngưu Hoàn(Hạ Hầu Uyên), Thục Khoa Thư (Pháp Chính), Hỏa Phượng Vũ(Cố Ung), Ngọc Long Châu(Công Tôn Toản)

 4.Cách nhận bảo vật mới:Shop Công Huân, Cường Địch, Đổi bảo vật