Thông Tin Phiên Bản - Siêu Cấp Thần Tướng
05-09-2018

Thức Tỉnh Tướng Đỏ

HỆ THỐNG DANH HIỆU

ĐỒ GIÁM CHIẾN HỒN

THẦN THÚ BẢO HỘ

HỆ THỐNG HÀNH TRÌNH VƯƠNG GIẢ

HỆ THỐNG CƯỚP LƯƠNG THỰC

HỆ THỐNG TRẬN PHÁP

ƯU HÓA KHÁC

Thức Tỉnh Tướng Đỏ

1. Thêm 4 Tướng Đỏ Thức Tỉnh: Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng, Tôn Sách, Tả Từ, Điển Vi, Bang Thống, Cam Ninh, Nam Hoa. Thức Tỉnh sẽ tăng mạnh thuộc tính tướng, Thức Tỉnh full cấp sẽ thay đổi hình dạng và hiệu ứng kỹ năng

Tôn Sách Thức Tỉnh

Gia Cát Lượng Thức Tỉnh

Tư Mã Ý Thức Tỉnh

Tả Tử Thức Tỉnh


2. Ảo Hóa 4 Tướng: Tôn Quyền, Tào Tháo, Lưu Bị, Đồng Trác

Ảo Hóa Tướng Đổng Trác

Ảo Hóa Tướng Tôn Quyền

Ảo Hóa Tướng Tào Tháo

Ảo Hóa Tướng Lưu Bị