Thông Tin Phiên Bản - Thần Tướng Thức Tỉnh
07-05-2018

Thêm Phó Bản Thường, Nhiệm Vụ Ngày và Diệt Phỉ

Thêm Phó Bản Thường, Nhiệm Vụ Ngày và Diệt Phỉ

1. Thêm Phó Bản 111 - 113: [Xích Bích chiến], [Trí Toán Hóa Dung Thượng - Trung], trong đó Xích Bích Chiến là phó bản lớn, gồm 30 cứ điểm.

2. Mở độ khó Phó Bản Ngày mới và thưởng tương ứng.

3. Mở chương 25 - 30 Diệt Phỉ.