Thông Tin Phiên Bản - Thần Tướng Thức Tỉnh
07-05-2018

Ưu Hóa Thần Binh

Ưu Hóa Thần Binh

Sửa Thần Binh

1. Thần Binh liên kết của Gia Cát Lượng sửa thành "Kiếm"

2. Thần Binh liên kết của Trương Liêu sửa thành "Cung"

3. Thần Binh liên kết của Ngụy Diên và Chúc Dung sửa thành "Đại Đao"

Đổi Thần Binh

Thêm tính năng Đổi Thần Binh, Thần Binh có thể đổi thành Thần Binh cùng phẩm khác.

1. Thần Binh chỉ được đổi cùng Phẩm.

2. Không cần Thần Binh mục tiêu.

3. Thần Binh đổi sẽ giữ nguyên Level Đột phá và thuộc tính Luyện.

Chuyển Thần Binh

Thêm tính năng Chuyển Thần Binh, Thần Binh có thể chuyển thành Thần Binh cùng phẩm khác.

1. Level Tiến Cấp +3 có thể dùng tính năng chuyển.

2. Không cần Thần Binh mục tiêu.

3. Thần Binh chuyển sẽ giữ nguyên Level Đột phá và thuộc tính Luyện.