Thông Tin Phiên Bản - Thần Tướng Thức Tỉnh
07-05-2018

Ưu Hóa Võ Tướng

Ưu Hóa Võ Tướng

1. Gia Cát Lượng, Thiên Phú Không Thành 10: Quân ta cứ mất 1 tướng thì bản thân sát thương tăng 15% , miễn thương tăng 10%, kéo dài 5 hiệp, cộng dồn 3 lần.

2. Chu Du, Thiên Phú Hỏa Thần 10: Khi nộ công, nếu mục tiêu ở trạng thái Thiêu Đốt, sẽ gây thêm 75% sát thương.

3. Quách Gia, Thiên Phú Tử Chiến 6: Khi HP thấp hơn 60%, đánh thường sẽ nhận thêm 20 điểm nộ.

4. Trương Cáp, Thiên Phú Phá Thục 4: Lượt đầu tiên lên trận tăng tỷ lệ bạo kích 40%, sát thương tăng 20%.

5. Sửa kỹ năng Điển Vi: Kỹ năng bảo vật từ sát thương đơn thể và bỏ qua 60% phòng ngự sửa thành sát thương đơn thể và phá giáp 2 lượt (giảm 50% miễn thương).

Các Ưu Hóa Khác

1. Ưu hóa level mở Liên Kết: ô 7-10 mở khi đạt Lv 60,65,70,80.

2. Thêm cách nhận Đột Phá Đơn: Thêm số lượng bán trong shop Vinh Dự, Shop Bang, tăng số lượng nhận trong Phó Bản ngày.

3. Bảo vật tăng sao có thể tiêu phí Bảo Vật Vạn Năng.

4. Xếp hạng ban đầu của Đỉnh Phong PK sửa thành xếp hạng ngẫu nhiên tất cả người chơi.

5. Fix bug chấm đỏ không mất khi nhận xong thưởng Đỉnh Phong PK.

6. Đổi tướng thêm điều kiện, cần đạt tiến cấp +12 mới có thể đổi.

7. Fix bug treo máy trong Thí Luyện bang.