Phiên bản mới - Ám Kim Chân Quyết
08-04-2020

Hệ thống dưỡng thành tướng Ám Kim

  • Tất cả tướng phẩm chất Kim đều có thể tiến hành tiến bậc Ám Kim.
  • Ám Kim chia thành 3 bậc lớn 8 cấp nhỏ.
  • Khi tăng cấp nhỏ cần tốn "Ám Kim Chân Quyết", khi tăng bậc lớn cần tốn "Ám Kim Chân Quyết và Đá Long Hồn".
  • Chúa công có thể nhận được "Ám Kim Chân Quyết" trong phó bản Ma Vương, trong Tiệm Liên Server có thể mua được "Đá Long Hồn".
  • Tăng Ám Kim có thể tăng thuộc tính tướng Ám Kim và thuộc tính toàn bộ tướng ra trận, mở khóa Thiên Phú.
  • Tướng thông qua tăng Ám Kim có thể tăng sĩ khí, sĩ khí là tổng sĩ khí tướng ra trận, càng nhiều sĩ khí, mở khóa hệ thống Ám Kim Thiên Phú ngẫu nhiên.
  • Thiên Phú sĩ khí chia thành mở khóa và kích hoạt, đạt mốc sĩ khí mở khóa dòng, kích hoạt dòng phụ thuộc vào số bậc tăng Ám Kim của Tướng Ám Kim.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.