Phiên bản mới - Hoàng Kim Thánh Thú
06-11-2019

Ưu hóa khác

  • Thêm đồ giám binh phù, kích hoạt đồ giám binh phù sẽ nhận nhiều thuộc tính.
  • Thêm danh hiệu “Vạn Chủng Phong Tình”: Chúa công kích hoạt 24 Thời Trang Ảo Hình sẽ nhận được.
  • Thêm danh hiệu binh phù: Kích hoạt binh phù với số lượng nhất định và tăng sao binh phù đạt số sao nhất định có thể nhận danh hiệu tương ứng.
  • Giới hạn cấp tinh luyện trang bị tăng đến cấp 80.
  • Giới hạn cấp trận pháp cam tăng đến cấp 70.
  • Giới hạn cấp luyện linh tăng đến cấp 20.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.