Phiên bản mới - Hoàng Kim Thánh Thú
06-11-2019

Ưu hóa Thiên Phú

  • Tuân Úc từ “sau khi nộ công, tăng 10% sát thương của bản thân và 10% miễn thương, duy trì 2 hiệp, có thể cộng dồn” sửa thành “Sau khi nộ công sẽ tăng 12% sát thương của bản thân và 12% miễn thương, duy trì 2 hiệp, có thể cộng dồn”.
  • Bàng Thống từ “Khi tấn công thường và nộ công, nếu phần trăm HP của bản thân thấp hơn mục tiêu, sát thương gây cho mục tiêu sẽ tăng 20%, nếu kẻ địch ở trạng thái Nghiệp Hỏa, thì 100% giảm 15 điểm nộ của địch” sửa thành “Khi tấn công thường và nộ công, nếu phần trăm HP của bản thân thấp hơn mục tiêu, sát thương gây cho mục tiêu sẽ tăng 25%, nếu kẻ địch ở trạng thái Nghiệp Hỏa, thì 100% giảm 15 điểm nộ của địch”.
  • Văn Ương từ “Ra trận 2 hiệp đầu, sát thương bản thân +20%, kỹ năng nộ công điều chỉnh thành thêm 100% Phong Nộ cho địch có HP cao nhất, kéo dài 2 hiệp” sửa thành “Sau khi nộ công sẽ thêm hiệu quả phá giáp cho mục tiêu trong 2 hiệp, giảm 20% miễn thương, nếu HP bản thân cao hơn người bị tấn công thì sẽ hồi 20 nộ cho bản thân”.
  • Lư Thực từ “Tấn công nộ kèm giảm 10% sát thương, hồi HP bằng 60% tấn công” sửa thành “Tấn công nộ kèm giảm 15% sát thương, duy trì 1 hiệp, và hồi HP bằng 60% tấn công.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.