[Phiên bản mới T9] Trang bị trợ chiến - Kỳ Thủ tranh tài
16-09-2020

Khắc Ấn trang bị

Người chơi đạt cấp 110 có thể mở Khắc Ấn Thời Trang.

Bao gồm: Dương Ấn, Mã Ấn, Ứng Ấn, Lang Ấn, Hùng Ấn, Tượng Ấn, Hổ Ấn, Phượng Ấn, Long Ấn, 9 loại Khắc Ấn. Dương Ấn, Mã Ấn, Ưng Ấn, Lang Ấn cần tiêu hao Đá Khắc Ấn Trang Bị Thường, Hùng Ấn, Tượng Ấn, Hổ Ấn, Phượng Aansm Long Ấn, cần tiêu hao Đá Khắc Ấn Trang Bị Cao.

Trang bị phẩm chất Cam có thể tiến hành tăng cấp Khắc Ấn, Trang bị Cam cao nhất có thể cường hóa lên đến Mã Ấn Bậc 2, Trang bị Đỏ cao nhất có thể cường hóa đến Lang Ấn Bậc 4, Trang Bị Kim cao nhất có thể cường hóa lên Tượng Ấn Bậc 6.

Tăng Cấp Khắc Ấn Trang Bị cần tiêu hao Đá Khắc Ấn Trang Bị, Đá Khắc Ấn Trang Bị có thể đổi tại Shop Trang Bị bằng Hồn Tinh Thạch. Tăng cấp Khắc Ấn Trang bị có thển nhận được thuộc tính tăng.

Mỗi Bậc Khắc Ấn đề có bộ thuộc tính Khắc Ấn, Khi 4 món trng bị của 1 võ tướng trang bị khắc ấn có 2,3,4 món Khắc Ấn giống nhau, thì có thể kích hạt bộ thuộc tính tương ứng.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.