Thông Tin Phiên Bản Mới - Chiến Vương Xuất Kích
09-01-2019

Tiến Hóa Trang Bị

CẨM NANG SÁCH

TIẾN HÓA TRANG BỊ

VÕ TƯỚNG THỨC TỈNH

ƯU HÓA KHÁC

Tiến Hóa Trang Bị

1. Quân Chủ Đạt Level 110 mở Tiến Hóa Trang Bị, Tiến Hóa cần trang bị Đỏ và trang bị Tăng Sao cộng hưởng đạt Lv1 (toàn bộ trang bị Đỏ của Võ Tướng 0 Sao).

2. Tiến Hóa Trang Bị bộ, Tốn nguyên liệu tăng Đỏ + Tinh Phách tương ứng (Tinh Phách có thể dùng Kim Long hoặc Liệt Thiên để đổi trong Shop Trang Bị).

3. Tiến Hóa Trang Bị không theo bộ, tốn nguyên liệu tăng Đỏ + Trang bị Cam 18 của vị trí tương ứng.

4. Sau khi Tiến Hóa Trang Bị, Ngoại Quan sẽ thay đổi, thuộc tính cơ bản , thuộc tính trưởng thành, thuộc tính bộ đều được nâng cao, kế thừa cường hóa gốc, tinh luyện, thuộc tính tẩy, v.v…

5. Sau khi Tiến Hóa có thể Trùng Sinh để trả về trang bị Đỏ và nguyên liệu tiêu hao khi Tiến Hóa.

6. Tất cả trang bị đều có thể Tiến Hóa một lần.