Thông Tin Phiên Bản Mới - Tranh Đoạt Kinh Châu
05-12-2018

Ưu Hóa Khác

TÍNH NĂNG CẨM NANG

ĐOẠT KINH CHÂU

Ưu Hóa Khác

1. Thêm 5 chương Phó Bản Chính

2. Thêm 6 Chương Diệt Phỉ.

3. Thêm 48 ải vượt Ải Trảm Tướng

4. Thêm 10 tầng Tháp Ma Hồn